برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) نیویورک آمریکا 2020تمرین 1شنبه99/04/2116:00
تمرین 2شنبه99/04/2118:30
تعیین خطشنبه99/04/2121:30
مسابقهیکشنیه99/04/221:30

پیست بروکلین نیویورک آمریکا

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:11.305

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)