برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) جاکارتا اندونزی 2020تمرین 1شنبه99/03/175:00
تمرین 2شنبه99/03/177:30
تعیین خطشنبه99/03/179:30
مسابقهشنبه99/03/1713:30