برنامه گرندپری دوم فرمولE (فرمول ای) درعیه عربستان 2019تمرین 1شنبه98/09/027:30
تمرین 2شنبه98/09/029:30
تعیین خطشنبه98/09/0211:30
مسابقهشنبه98/09/0215:33

پیست درعیه

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:11.305

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)