موتوجی پی ایران – موتورسواران و سازندگان، برای کسب عناوین قهرمانی جهان رقابت می کنند. تیم ها نیز برای کسب عناوین قهرمانی تیمی موتوجی‌پی – که با قهرمانی جهان سازندگان متفاوت می باشد – رقابت می‌کنند. (از آنجایی که بعضاً تیم‌های مختلف از موتورسیکلت یکسان یک سازنده استفاده می‌کنند.)

برای موتورسواران، جمع امتیازاتی که در هر مسابقه کسب می‌کنند محاسبه خواهد شد در حالی که برای سازندگان، در هر مسابقه تنها امتیاز بالاترین رتبه موتورسیکلت شرکت سازنده، با توجه به جایگاه آن موتورسیکلت در مسابقه، لحاظ خواهد شد.

تیم ها در موتوجی‌پی از دو موتورسوار تشکیل شده‌اند. جمع امتیازاتی که توسط هر دو موتورسوار، از جمله موتورسواران تعویضی یا جایگزین، به دست می‌آید در رقابت قهرمانی تیمی لحاظ می‌شود. برای تیم‌هایی که تنها یک موتورسوار دارند، تنها امتیازات آن موتورسوار لحاظ می‌شود.

جایگاه امتیاز
اول 25
دوم 20
سوم 16
چهارم 13
پنجم 11
ششم 10
هفتم 9
هشتم 8
نهم 7
دهم 6
یازدهم 5
دوازدهم 4
سیزدهم 3
چهاردهم 2
پانزدهم 1

در صورت تساوی امتیازات در انتهای فصل، جایگاه نهایی بر اساس تعداد بهترین نتایج بدست آمده محاسبه می شود (بیشترین جایگاه نخست در طول فصل، بیشترین جایگاه دوم در طول فصل و به همین ترتیب).