کاربر

نام کاربر

Siya

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

اسطوره شوماخر