کاربر

نام کاربر

gasli

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

پیر گسلی

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

آلفا تاوری, رپسول هوندا