کاربر

نام کاربر

Fahrenheit

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

نیست یک دم شکند خواب به چشمم کس و لیک؛ غم این خفته چند ؛خواب در چشم ترم می شکند