کاربر

نام کاربر

Senna

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی