کاربر

نام کاربر

Ario

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

اسطوره : مایکل شوماخر و راننده مورد علاقه : لکلرک