فرمول یک ایران – خسارات وارد بر ویلیامز ناشی از برخورد دریچه خیابان با ماشین جورج راسل در آذربایجان جبران خواهد شد. در این مسابقه زنجیره اتفاقات با عبور چارلز لکلرک از روی دریچه شروع شد و آن را از جایش خارج کرد سپس این دریچه بوسیله هوای محبوس زیر ماشین راسل به داخل مکیده شد و با آن برخورد کرد که باعث تعطیلی تمرین اول شد، سپس ماشین حمل خودروی راسل نیز به هنگام انتقال با پل برخورد کرد و خسارات دیگری را به این ماشین وارد کرد. آریف رحیموف از مسئولین برگزاری مسابقه بزرگ باکو اعلام کرده است که خسارات وارده بر ماشین ویلیامز جبران خواهد شد.