فرمول یک ایران – گروهی از رانندگان فرمول یک ممکن است که با توجه به قوانین جدید  فدراسیون جهانی اتومبیلرانی، بدون کلاه‌های اصلی خود در تست های پیش فصل فرمول یک حاضر شوند. فرمول یک استانداردهای حدیدی را برای ارتقای ایمنی کلاه رانندگان برای سال 2019 معرفی کرده است که همه سازندگان ملزم به رعایت آن هستند. و هر چند که هر 4 تولید کننده کلاه – بل ریسینگ، استیلو، شوبرت، آرای – در مرحله تحقیق و توسعه برای استاندارد جدید 8860-2018 شرکت کردند، اما تنها این آرای بود که توانست بخشی از تست عملکرد فیا را بگذراند و البته آن هم هنوز بطور رسمی تائید نشده است.

دیدگاه خود را بیان کنید