فرمول یک ایرانفراری در حال برنامه ریزی برای جمع آوری اطلاعات بر روی پیستها است تا بتواند ماشینهای جدید خود را تا قبل از تستهای زمستانی تست نماید. تمامی تیمهای فرمول یک مجاز به برگزاری قانونی دو رویداد تبلیغاتی پیش از فصل هستند که صرفا جنبه تجاری و بازاریابی دارد. این قوانین به آنها اجازه می‌دهد که با استفاده از لاستیکهای معرفی شده توسط کمپانی پیرلی و حداکثر به میزان 100 کیلومتر خودروهای خود را پیش از مسابقات فصل آزمایش کنند. فراری تاریخ 15 فوریه را قبلا به عنوان روز معرفی خودروی جدید اعلام کرده است اما آنها می‌خواهند یک روز زودتر ماشین خود را استارت بزنند.