موتوجی پی ایران – کیسی استونر در سومین تست دوکاتی در فصل 2016 موتوجی پی، در هفته ی پیش رو و در پیست میزانو، شرکت خواهد داشت.