فرمول یک ایران – یک روز پس از پیروزی راننده ب ام و، فلیکس داکاستا، در مسابقه افتتاحیه فرمول E، رانندگان خانم در تست خودروهای تمام الکتریک فرمول E در دیره شرکت کردند. در مجموع 9 راننده خانم در این تست حضور داشتند که در نهایت این خانم سیمونا دی سالوسترو با خودروی ب ام و آندرتی توانست سریعتر از سایرین عمل کند.