فرمول یک ایران – فیلیپه ماسا، راننده سابق فرمول یک، در مسابقه افتتاحیه مسابقات فرمول E در عربستان، بخاطر دو نوبت استفاده از فنبوست، جریمه شد. راننده ونتوری در حالی این مسابقه را که افتتاحیه فصل پنجم مسابقات بود در رده چهاردهم به پایان رساند که قوانین مربوط به استفاده از نرم افزار 5 باتری را نادیده گرفت و به راهنمای استفاده از نرم افزار نسخه 5.1 توجه نکرد.