فرمول یک ایران – میک شوماخر، پسر قهرمان 7 دوره فرمول یک جهان، مایکل شوماخر، به یک سطح بالاتر صعود کرده است و سال 2019 در مسابقات فرمول2 رقابت خواهد کرد. او همچون گذشته که در فرمول 3 و فرمول 4 با پریما(PREMA) بوده است همچنان با این تیم ادامه خواهد داد.