Register

2 × 4 =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایرانسائوبر به شرکت چاروز ریسینگ سیستم (Charouz Racing System) پیوسته است تا طرح پرورش رانندگان جوان را راه‌اندازی کند. با توجه به اینکه موتور تیم سائوبر توسط فراری تامین می‌شود این تیم پایگاه آموزشی رانندگان جوان فراری است. چارلز لکلرک که اکنون راننده سائوبر است از سال آینده در تیم فراری خواهد بود و آنتونیو جیوویناتزی نیز برای 2020 توسط این تیم آماده خواهد شد.