موتو جی پی ایران – در دور تمرینی اول گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸ در بخش موتو ۲، مارسل شروتر موتورسوار آلمانی تیم Kalex سریع ترین زمان را ثبت کرد. پکو بگنایا و سَم لوز به ترتیب دوم و سوم شدند.

جدول نهایی تمرین اول :

جدول نهایی تمرین اول موتو ۲ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو ۲ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو ۲ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو ۲ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو ۲ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو ۲ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

 

جدول نهایی تمرین اول موتو ۲ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو ۲ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱