مجله خودرو ایران – استون مارتین بسته تقویتی جدیدی را که بهینه سازی هایی را در شرایط ایرودینامیکی و همینطور وزن ولکانی که فقط شرایط حضور در پیست را دارد و برای خیابان ها غیر قانونی است ارائه کرده است،عملکرد ولکان در نسخه معمولی خود به طرز فوق العاده ای نفسگیر بود ولی نسخه جدید که به نام AMR Pro ارائه شده می تواند نفسگیری را به مرز خفگی برساند!