فرمول یک ایران – در تمرین امروز رقابت های  ایندی 500 مکس چیلتون در پیچ دوم تصادف شدیدی کرد و از دور رقابت کنار رفت.

مکس چیلتون راننده سابق فرمول یک بعد ثبت دوری عالی و با رسیدن به سرعت بالای 336 کیلومتر دچار این سانحه شد و با خودروی شماره هشت گاناسی شورولت خودش از هنگام خروج از پیچ کنترل خودروئش را از دست داد و به دیوار برخورد کرد.

پس از تصادف وی را به مرکز پزشکی رقابت بردند و چندی بعد پس از انجام های آزمایش کامل از این مکان خارج شد همچنین رقابت تا 10 دقیقه متوقف شد.