فرمو ل یک ایران – راننده سابق فرمول یک گرهارد برگر به سمت ریاست سری مسابقات دی تی ام (DTM از مسابقات قدیمی تورینگ کار) رسید.