فرمول یک ایرانسرجیو پرز به دلیل مبهم بودن تست کوید 19 خودش باید مجددا تست بدهد و فعلا مجوز حضور در پدوک را نخواهد داشت. اگر به هر دلیلی او نتواند حاضر شود، با در نظر داشتن اینکه استافل وندورن در مسابقه فرمول ای برلین حضور دارد، استبان گوتیرز احتمالا جایگزین وی شود.

دیدگاه خود را بیان کنید