لوئیس همیلتون رده دومی خودش را حفظ می کند

فرمول یک ایران – لوئیس همیلتون به دلیل کم نکردن سرعت در بین پیچ های 5 و 7 در زمان نشان داده شدن پرچم زرد در لحظات پایانی مرحله سوم تعیین خط و همینطور ترک پیست در پیچ شماره 10 در دور اول مرحله سوم تعیین خط به اتاق داوران فراخوانده شد که پس از چند ساعت نتیجه آن کامل مشخص شد و جریمه ای به او تعلق نگرفت و او رده دومی خودش را حفظ می کند.

تنها دور اول ثبت شده او در مرحله سوم تعیین خط حذف شد.