برنامه گرندپری فرمول یک هلند 2020تمرین 1 جمعه99/02/1213:30 - 15:00
تمرین 2 جمعه99/02/1217:30 - 19:00
تمرین 3 شنبه99/02/1314:30 - 15:30
تعیین خطشنبه99/02/1317:30 - 18:30
مسابقهیک شنبه 99/02/1417:40 - 19:40

پیست زندورت

اولین گرندپری
1952
تعداد دورها
72
طول پیست
4.252K.M
مسافت مسابقه
306.144K.M

نقشه پیست