برنامه گرندپری فرمول یک ویتنام 2020تمرین 1 جمعه99/01/1508:30 - 10:00
تمرین 2 جمعه99/01/1512:30 - 14:00
تمرین 3 شنبه99/01/1609:30 - 10:30
تعیین خطشنبه99/01/1612:30 - 13:30
مسابقهیک شنبه 99/01/1711:40 - 13:40

پیست هانوی

اولین گرندپری
2020
تعداد دورها
55
طول پیست
5.607K.M
مسافت مسابقه
308.385K.M

نقشه پیست