برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) درعیه عربستان 2019تمرین 1جمعه98/09/018:15
تمرین 2جمعه98/09/018:15
تعیین خطجمعه98/09/0111:30
مسابقهجمعه98/09/0115:33

 

پیست درعیه

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:11.305

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)