*در حال تغییرات (از جدول صفحه ی اصلی استفاده کنید)

جدول راننده ها

POSرانندهتیماسترالیابحرینچینروسیهاسپانیاموناکوکاناداآذربایجاناتریشبریتانیامجارستانآلمان بلژیکایتالیاسنگاپورمالزیژاپنآمریکامکزیکبرزیلاماراتمجموع امتیازات
1نیکو روزبرگمرسدس25252525حذف شد610
2512151812
25252515251818--349
2لوییس همیلتونمرسدس1815618حذف شد25251025252525
151815حذف شد1525
25--330
3دنیل ریکاردوردبول121212012186610
121518
1810
182581515--242
4سباستین فتل فراری15حذف شد18حذف شد15121818حذف شد 21210
815
10حذف شد 121210
--187
5کیمی رایکوننفراریحذف شد18101518حذف شد 812151088
212121210حذف شد 8
--178
6مکس ورشتپنردبول184حذف شد25حذف شد12
418181015
0681818حذف شد 12--177
7سرجیو پرزفورس ایندیا00026151
15حذف شد 801104
48641--85
8والتری بوتاسویلیامز4211210015
82
02248حذف شد10104--85
9نیکو هالکنبرگفورس ایندیا600حذف شدحذف شد 842حذف شد 616
121حذف شد 44حذف شد 6--60
10فرناندو آلونسومک لارنحذف شدشرکت نکرد08حذف شد 100حذف شدحذف شد 06060660100--52
11فیلیپه ماسا ویلیامز10481041حذف شد1حذف شد 00حذف شد 12
0-262
--51
12کارلوس ساینزتورو روسو2حذف شد20842
حذف شد4440حذف شد 000080--38
13رومن گروژانهاس81004حذف شد 0006حذف شد 0000شرکت نکردحذف شد010--29
14دنیل کویاتتورو روسوحذف شد61501حذف شد0حذف شدحذف شد 1000حذف شد 20000--25
15جنسن باتنمک لارن0حذف شد0122حذف شد08
0حذف شد4حذف شد 0حذف شد 202
0--21
16کوین مگنوسنرنو00060حذف شد000000حذف شد 010000--7
17جولین پالمررنو0حذف شد000حذف شدحذف شد00حذف شد000حذف شد 01000--1
18پاسکال ورلاینمانور0000000حذف شد1حذف شد00حذف شد حذف شد 0000حذف شد --1
19استافل وندورنمکلارنشرکت نکرد1شرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکرد--1
20استبان گوتییرزهاسحذف شدحذف شد000000000000000حذف شد 0--0
21مارکوس اریکسن سائوبرحذف شد0000حذف شد 000حذف شد00حذف شد 000000--0
22فلیپه نصر سائوبر00000حذف شد00000حذف شد 0حذف شد 00000--0
23ریو هایانتومانورحذف شد00حذف شد00000حذف شد00شرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکرد--0
24استبان اکونمانورشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکردشرکت نکرد0000000--0

 

جدول تیم ها

POSتیماسترالیابحرینچینروسیهاسپانیاموناکوکاناداآذربایجاناتریشبریتانیامجارستانآلمان بلژیکایتالیاسنگاپورمالزیژاپنآمریکامکزیکبرزیلاماراتمجموع امتیازات
1مرسدس434031430 313535374043374043
40154043
43
43-722
2ردبول12182703718181028302533
1816
264326152719
-446
3فراری1518281533 212630151220181027
221222121810-375
4فورس ایندیا600262351701417
225
412104718-163
5ویلیامز14692014 11592022510
0103660-
136
6مک لارن 0109212008
064
60
6801201-75
7تورو روسو 38609420454000
2008
08
-63
8هاس8100400006
000
00
0001
0
0-29
9رنو000600000000
00
11000
0-8
11سائوبر000000000000
00
00000
2-2
10مانور000000001000
00
00000
0-1