طبق مقررات ورزشی:

  • در یک زمان، تیم‌ها نمی‌توانند بیش از دو خودرو برای استفاده در دسترس داشته ‌باشند.

 

  • خودروی یدک مجاز نمی‌باشد هرچند تیم‌ها می‌توانند شاسی اضافی به همراه داشته ‌باشند تا در صورت آسیب دیدنِ تعمیرناپذیرِ شاسی مسابقه‌ای، آن را بسازند.

 

  • هر راننده‌ای که تصمیم بگیرد خودرویش را عوض کند و یا سلول بقای (قسمت کاکپیت) خودرویش در طول تمرین یا زمان‌گیری تعویض شده باشد، باید مسابقه را از پیت لین آغاز کند.

 

  • بعد از شروع مسابقه تعویض خودرو مجاز نمی‌باشد.