طبق مقررات ورزشی:

 • در تمام رقابت‌های گرندپری، تمامی ‌رانندگان می‌توانند در دو جلسه تمرینی یک و نیم ساعته در روز جمعه (پنج شنبه در موناکو)، یک جلسه تمرینی یک ساعته در صبح شنبه و زمان‌گیری در شنبه عصر شرکت کنند.

 

 • اگرچه شرکت در جلسه تمرینی اجباری نیست، هر راننده باید حداقل در یک جلسه تمرینی شرکت کند تا برای حضور در مسابقه واجد شرایط شود.

 

 • فاصله زمانی بین دو جلسه تمرینی آزاد اول و دوم و نیز فاصله زمانی بین دو جلسه تمرینی آزاد سوم و زمان‌گیری نمی‌تواند کم تر از دو ساعت باشد.

 

 • داورهای رقابت این قدرت را دارند که رانندگان را به علت تخلف در جلسات تمرینی، در شروع مسابقه (Grid Position) جریمه کنند.

 

 • جلسه زمان گیری  یا تعیین خط روز شنبه، تقریباً یک ساعت به طول می‌کشد و به سه قسمت Q1, Q2 ,Q3 تقسیم می‌شود.

 

 • هر قسمت از جلسه  زمان ‌گیری شاهد رقابت هم ‌زمان چند راننده خواهد ‌بود که مجازند هر تعداد دور که مایلند بزنند.

 

 • مرحله اول تعیین خطQ1: هجده دقیقه به طول خواهد‌کشید و در پایان آن پنج راننده کند تر حذف خواهند ‌شد و پانزده راننده به مرحله دوم تعیین خط یا Q2 راه پیدا می‌کنند. هر راننده‌ای که بهترین زمانش در Q1 بیشتر از 107 درصدِ زمان نفر اول در Q1 باشد، واجد شرایط شرکت در مسابقه نخواهد ‌بود و تنها با اجازه داوران می‌تواند در مسابقه شرکت کند.

 

 •  پس از وقفه‌ای کوتاه، 15 راننده باقی مانده در طی 15 دقیقه رقابت خواهند کرد و نهایتاً پنج راننده کند تر حذف شده و 10 راننده به مرحله سوم تعیین خط یا Q3 راه می‌یابند.

 

 • پس از توقفی طولانی تر، رقابت 12 دقیقه‌ای رانندگان باقی مانده برای مشخص شدن پول پوزیشن (Pole Position) و ترتیب ‌ایستادن رانندگان در خط شروع (Grid) آغاز می‌شود.

 

 • جریمه جایگاه شروع مسابقه (Grid Penalty) تحمیل شده به علت تخلفات فنی و رانندگی، منجر به تغییر جایگاه رانندگان نسبت به آن چه در زمان گیری به دست آمده، در خط شروع مسابقه می‌شود.

 

 • اگر در زمان گیری راننده‌ای مانع راننده‌ای دیگر شود یا باعث کند شدن او شود، زمان او لغو می‌شود و می‌تواند جریمه شروع مسابقه دریافت کند.

 

 • هر راننده‌ای که خودرویش در جلسه زمان گیری متوقف شود، اجازه حضور در ادامه آن جلسه را نخواهد داشت.

 

 • هر خودرویی که در زمان گیری متوقف شود و به پیت بازگردانده شود، تا انتهای جلسه زمان گیری در محوطه خودروها (Parc Fermé) نگه داشته خواهد ‌شد. این قاتون متضاد جلسات تمرینی است که خودروهای بازگردانده شده به پیت می‌توانند به پیست بازگردند.

 

 • جامی ‌به راننده‌ای که بیشترین پل پوزیشن را در طول فصل به دست آورده باشد، تعلق خواهد ‌گرفت. در صورتی که دو یا چند راننده به تعداد مساوی پل پوزیشن کسب کنند، راننده که تعداد مقام دومی‌اش در زمان گیری بیشتر باشد، جایزه را به دست می‌آورد و اگر باز هم شرایط یکسان باشد جایزه نصیب راننده با بیشترین تعداد سومی‌ در زمان گیری می‌شود و به همین ترتیب تا برنده مشخص شود.