طبق مقررات فنی:

  • طراحی و موقعیت مخزن‌های روغن خودروهای فرمول یک به دقت کنترل می‌شوند تا ریسک نشتی روغن در هنگام تصادف یا خرابی موتور حداقل شود.

 

  • در طول مسابقه روغن نمی‌تواند به خودرو اضافه شود.

 

  • تمام مخازن ذخیره روغن باید بین محور چرخ جلو و جعبه دنده قرار گیرند.

 

  • مخزنِ هدرِ روغن خنک کننده باید دارای شیر تخلیه فشار مورد تایید فیا باشد. سیستم خنک کننده خودرو (از جمله خنک کننده هوا متصل به توربوشارژر) نباید هیچ استفاده‌ای از گرمای نهان تولید شده توسط فرایند خنک سازی کند.

 

  • لوله های روغن و خنک کننده نباید از داخل کاک ‌پیت عبور داده شوند. همچنین باید به نحوی قرار گیرند که هرگونه نشتی نتواند به داخل کاکپیت راه یابد.