طبق مقررات ورزشی:

در هر گرندپری، هفت مسئول اصلی مسابقه خواهند بود که عملکرد داوران و مارشال‌ها را، به منظور برگزاری صحیح و‌ایمن مسابقه تحت قوانین فیا، رصد و کنترل می‌کنند.

 

پنج مسئول از هفت مسئول توسط فیا نامزد می‌شوند؛ مسئول مسابقه (Race Director) (در حال حاضر مایکل مسی) شروع کننده و سه داور اضافی. یکی از آن‌ها نامزد ریاست و یکی راننده پیشین باسابقه می‌باشند. باقی داور‌ها باید دارنده سوپرلایسنس فیا باشند.

 

دو مسئول دیگر توسط انجمن ملی ورزشی کشور برگزار کننده مسابقه نامزد می‌شوند. اینان منشی گروه داوران و داور اضافی می‌باشند( که ملیت کشور میزبان را دارند). هر دو باید دارنده سوپرلایسنس فیا باشند.

 

کارمندان در مشورت با مسئول مسابقه، که بیشترین اختیارات را دارد، کار می‌کنند. مسئول مسابقه کارمندان را هدایت می‌کنند تا چگونه داوران را در طول تمرین، زمان گیری و مسابقه راهنمایی کنند.

 

مسئول مسابقه و کارمندان به همراه نماینده فنی فیا (در حال حاضر جو باور) همگی می‌بایست از ساعت 10 پنجشنبه (چهارشنبه در موناکو) به بعد در محل انجام رقابت حضور داشته باشند.

 

مسئول مسابقه، کارمندان و رئیس داوران باید در هنگام حضور خودروها در پیست با هم در تماس رادیویی باشند. افزون بر این، در این هنگام کارمندان می‌بایست در اتاق کنترل مسابقه حاضر باشند و با تمام ‌ایستگاه‌های مارشال‌ها ارتباط رادیویی داشته‌باشند.