طبق مقررات فنی:

تمام خودروها باید به سیستم اطفای حریق که در صورت آتش سوزی در کاک‌پیت راننده و قسمت موتور تخلیه خواهد شد، مجهز باشند. این سیستم می‌بایست توسط راننده در حالتی که به صورت معمول در صندلی خود نشسته ‌است و کمربندهایش بسته است و حتی زمانی که سیستم الکترونیکی دچار مشکل است و یا خودرو واژگون شده است، قابل اجرا باشد.

 

علاوه بر این سوییچی خارج از کاک‌پیت برای فعال سازی سیستم اطفای حریق می‌بایست تعبیه شود. موقعیت آن بر روی بدنه خودرو با حرف E داخل دایره سفید نشان داده شده است.

 

داخل کاک ‌پیت باید سوییچ قطع جریان تعبیه شده باشد تا راننده بتواند تمام جریان‌های اصلی الکترونیکی خودرو را قطع کند. این سوییچ روی داشبورد با جرقه قرمز داخل مثلث آبی رنگ با اضلاع سفید مشخص شده است. همچنین می ‌بایست سوئیچی اضافی که رانندگان بتوانند از فاصله با قلابی مخصوص آن را به کار گیرند تعبیه شود. این سوئیچ بر سازه حفاظتی (roll-over) قرار می‌گیرد.

 

هر خودرو باید دارای دو آینه برای دید عقب – که از ملزومات سختگیرانه پیروی می‌کنند – باشد. رانندگان در حالی که در کاک ‌پیت نشسته ‌اند می‌بایست موثر بودن این آینه‌ها را با تشخیص دادن حروف و اعداد مخصوصی که در کنار و اطراف خودرو قرار گرفته‌ اند نشان دهند.

 

کمربند در رقابت ‌های فرمول یک اجباری می‌باشد. رانندگان باید دو کمربند روی شانه، یکی روی شکم و دو تا بین پاها ببندند. این کمربندها با مشخصات دقیق تعریف شده توسط فیا، تطابق خواهند‌ داشت.

 

تمام خودروها باید دارای چراغ قرمز عقب خودرو، که در موقعیت خاصی که توسط مقررات فیا مشخص شده قرار می‌گیرد، باشند. راننده باید قادر باشد در هر زمانی این چراغ را روشن کند. این اتفاق عمدتاً در شرایط بد آب و هوایی برای واضح تر بودن خودرو برای خودروهای عقبی رخ می‌دهد.

 

کاکپیت خودرو باید مجهز به سه پد برای محافظت از سر راننده در تصادفات باشد؛ این پدها در پشت و طرفین سر راننده قرار داده می‌شوند.

 

برای حداقل کردن ریسک آسیب پا، پدهای اضافی در دو طرف و بالای پای راننده تعبیه می‌شود.