کیمی رایکونن - فرمول یک موناکو 2017

کیمی رایکونن: پول پوزیشن هیچ چیز را برای مسابقه تضمین نمی کند

فرمول یک ایران - کیمی رایکونن معتقد است که کسب پول پوزیشن در روز شنبه هیچ چیز را برای مسابقه موناکو تضمین نمی کند. راننده فراری در تعیین خط موناکو ... ادامه ...