لندو نوریس

لندو نوریس در اتریش حتی از تمام قدرت مکلارن هم استفاده نکرد

فرمول یک ایران - راننده تیم نارنجی مکلارن، لندو نوریس اعلام کرد که ماشین فرمول یک مکلارن حتی بیشتر از چیزی که دیدیم هم قدرت دارد. او با وجود استفاده ن... ادامه ...