کاربر

نام کاربر

رضا عظیم

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

بیوگرافی کاربر

مدیر فنی فرمول یک ایران و لیورپولی