کاربر

نام کاربر

مهران آله

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

تیم مورد علاقه

مرسدس, ویلیامز

بیوگرافی کاربر

کارشناس مهندسی مکانیک طراحی جامدات و کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک