کاربر

نام کاربر

Farhood

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

فراری, آلفا رومئو