کاربر

نام کاربر

DR3 FA14

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

دنیل ریکاردو

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

رانندگان مورد علاقم ریکاردو گسلی الونسو راسل و سلطان وتل