کاربر

نام کاربر

a Ferrari lover

رشته مورد علاقه

فرمول یک, فرمول E

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

تیم مورد علاقه

فراری, آلفا رومئو, رپسول هوندا