طبق مقررات ورزشی:

برای حفظ‌ ایمنی رقابت کنندگان در طی رقابت آخر هفته، مخصوصاً در صورت پیش آمدن تصادف و شرایط بد آب و هوایی، فیا دو راه حل اصلی برای کنترل شرایط در اختیار خواهد‌ داشت:

 1. ماشین ‌ایمنی (Safety Car)
 2. ماشین ‌ایمنی مجازی (Virtual Safety Car – VSC)

 

 • ماشین ایمنی مجازی عمدتاً هنگامی استفاده خواهد‌شد که در هر یک از سکتورهای مسابقه، نیاز به اهتزاز در آمدن دو پرچم زرد باشد اما شرایط طوری نباشد که لزو‌می به حضور ماشین ‌ایمنی باشد.

 

 • اگر ماشین ایمنی مجازی به کار گرفته شود، تیم‌ها از طریق سیستم پیام رسانی رسمی و رانندگان به وسیله پنل‌های نوری نشان دهنده عبارت VSC مطلع خواهند شد.
 • تحت شرایط VSC رانندگان باید سرعت خود را کاهش دهند و در هر سکتور مارشالینگ حداقل یک بار بالای مینیمم زمان تعیین شده توسط فیا باقی بمانند. داوران ‌می‌توانند برای هر تخطی جریمه در نظر بگیرند.
 • رانندگان نباید به طور غیر ضروری آهسته، نامنظم و یا به هر شیوه دیگری که ‌می‌تواند برای سایر رقابت ‌کنندگان خطرناک باشد رانندگی کنند. رانندگان نمی توانند به پیت بروند مگر برای تعویض لاستیک. همچنین مجاز به سبقت گیری نیستند مگر آن که خودروی جلویی وارد پیت شود و یا به علتِ مشکلی واضح، سرعتش را کم کند.

 

 • زمانی که شرایط برای اتمام دوره ماشین ایمنی مجازی فراهم شود، تیم‌ها از طریق سیستم پیام رسانی رسمی مطلع خواهند ‌شد و ده الی پانزده ثانیه بعد پنل‌های نوری به رنگ سبز تغییر خواهند‌ کرد و رانندگان ‌می‌توانند به مسابقه ادامه دهند. در این هنگام DRS مجدداً فعال خواهد‌ شد.

 

 • در مواقعی که برخورد جدی تر است، به ویژه مواردی که رقابت ‌کنندگان و یا مسئولین برگزاری مسابقه در معرض آسیب فوری فیزیکی قرار گرفته‌اند و هرچند نیازی به معلق کردن مسابقه نیست اما ماشین ایمنی مجازی نیز کافی نیست، ماشین ایمنی وارد خواهد‌ شد.

 

 • ماشین ایمنی توسط راننده با تجربه پیست رانده خواهد‌ شد و یک ناظر از فیا که در ارتباط دائمی با مرکز کنترل مسابقه است، سرنشین ماشین خواهد‌بود.

 

 • ماشین ایمنی در شرایطی وارد پیست ‌می‌شود که چراغ‌های نارنجی آن روشن است و تمام رانندگان موظفند در پشت سر آن تشکیل صف دهند. سبقت گیری ممنوع خواهد ‌بود اگرچه ماشین ایمنی به وسیله چراغ سبزرنگش به ماشین‌های پشت سرش اجازه سبقت ‌گیری ‌می‌دهد تا آن که پیشتاز مسابقه در پشت آن قرار گیرد.

 

 • تحت شرایط مشخص – به طور مثال تصادفی که باعث حضور ماشین ایمنی شده است، مسیر پیت لین را بسته باشد ماشین ایمنی ‌می‌تواند از پیت لین عبور کند. در این حالت به خودروها اجازه داده ‌می‌شود در گاراژهای خود توقف کنند.

 

 • وقتی ماشین ایمنی آماده خروج از پیست شد چراخ‌هایش را خاموش خواهد ‌کرد تا به رانندگان نشان دهد که به پیت باز خواهد ‌گشت. پس از آن رانندگان همچنان ملزم به حفظ همان موقعیت هستند تا آن که از اولین خطِ ماشین ایمنی، جایی که چراغ‌های سبز رنگ نشان‌دهنده از سرگیری رقابتند، عبور کنند. DRS بعد از اتمام دو دور مجدداً فعال خواهد ‌شد.

 

 • در شرایط استثنایی مانند شرایط بسیار بد آب و هوایی، مسابقه ‌می‌تواند پشت ماشین ایمنی شروع شود. در این صورت چراغ‌های نارنجی ماشین ایمنی ده دقیقه قبل از شروع مسابقه برای نشان دادن این موضوع روشن خواهد‌شد. وقتی این چراغ‌ها به سبز تغییر یافتند، ماشین ایمنی پیشروی سایر ماشین‌ها که به ترتیت جایگاهشان در خط شروع مسابقه پشت سر آن حرکت خواهند‌کرد، مسابقه را شروع خواهد ‌کرد.

 

 • سبقت ‌گیری در این دور اول ممنوع ‌می‌باشد مگر آن که راننده‌ای به خاطر مشکل نتواند از جایگاه شروعش حرکت کند. در این حالت این راننده ‌می‌تواند از خودرو‌ها عبور کند تا به جایگاهش برگردد. اگر موفق نشود تا پایان این دور جایگاه خود را پس گیرد، باید پیت انجام دهد و بعد از عبور تمام خودرو‌ها به انتها اضافه شود.

 

 • وقتی شرایط و یا برخورد به اندازه کافی وخیم باشد که مسابقه تعلیق شود، پرچم قرمز در پیست به اهتزاز در می‌اید. در این شرایط خروجی پیت بسته ‌می‌شود و رانندگان باید به آرا‌می به سمت پیت حرکت کنند و بدون سبقت‌گیری با ترتیبی که قبل از پرچم قرمز داشته اند، در پیت لین به صف شوند.

 

 • سپس ماشین ایمنی در ابتدای صف قرار ‌می‌گیرد و تیم‌ها ‌می‌توانند بر روی خودروها کار کنند. سوخت گیری مجدد مجاز نمی‌باشد.

 

 • بر روی خودروهایی که به هنگام نشان دادن پرچم قرمز در پیت هستند همان جا ‌می‌تواند کار انجام شود و سپس به جایگاهی که قبل از توقف داشتند، اضافه شوند. در هر حال خودرو‌ها نمی‌توانند از صف پیت ‌لین حرکت کنند مگر آن که فیا با آن موافقت کند.

 

 • تیم‌ها حداقل ده دقیقه قبل از شروع مجدد مسابقه از این موضوع مطلع خواهند ‌شد. سه دقیقه مانده به شروع مسابقه لاستیک‌ها حتماً باید بر روی خودروها سوار شوند. خودروهای لپ شده دو دقیقه مانده به شروع مجدد، اجازه خواهند‌ گرفت یک دور زده و به انتهای صف اضافه شوند.

 

 • مسابقه پشت ماشین ایمنی ادامه خواهد ‌یافت تا یک دور بعد که ماشین ایمنی وارد پیت شود. مگراینکه شرایط به گونه‌ای باشد که به بیش از یک دور حضور ماشین ایمنی نیاز باشد و یا تمام ماشین‌ها پشت ماشین ایمنی قرار نگرفته باشند. علاوه بر این رخدادهای بعدی ‌میتواند حضور ماشین ایمنی را تمدید کند.

 

 • سبقت‌گیری ممنوع خواهد ‌بود مگر اینکه خودرویی در خروج از پیت لین تاخیر داشته باشد و باقی رانندگان را مجبور کند که از وی عبور کنند. در این مثال راننده ‌میتواند از خودروهای عبوری دوباره سبقت بگیرد تا به جایگاه خود برگردد. اگر قادر به انجام این کار نباشد باید بلافاصله پیت انجام دهد و به انتهای خودروها اضافه شود.

 

 • اگر امکان از سرگیری مسابقه نباشد، نتیجه بر اساس دور ماقبل آخر پیش از تعلیق مسابقه لحاظ ‌می‌شود.

 

 • از آن جا که تعلیق مسابقه به حداکثر دو ساعت زمان مسابقه اضافه نمی‌شود، هیچ مسابقه‌ای بیش از چهار ساعت به طول نخواهید انجامید.