طبق مقررات ورزشی:

استفاده از سیستم کاهنده درگ (Drag Reduction System – DRS) به منظور کمک به سبقت‌گیری (که با تغییر فلپِ باله عقب درگ را کاهش ‌می‌دهد) به شدت کنترل ‌می‌شود.

 

  • در تمام زمان‌ها، مسئول مسابقه ‌می‌تواند به علت شرایط بد آب و هوایی و یا به اهتزاز در آمدن پرچم زرد در محدوده فعال سازی DRS، سیستم را تعلیق کند.

 

  • رانندگان در طول تمرینات و زمان‌گیری ‌می‌توانند از DRS استفاده کنند هر چند هرگاه در طول زمان گیری DRS غیرفعال شود برای دوره مربوطه غیرفعال باقی خواهد ‌ماند.

 

  • در طول مسابقه در دو دور اول شروع مسابقه و همچنین دو دور بعد از بازگشت خودروی ‌ایمنی به پیت، رانندگان اجازه استفاده از DRS را ندارند در حالی که این سیستم بلافاصله بعد از اتمام دوره خودروی ‌ایمنی مجازی، مجدداً فعال خواهد‌شد.

 

  • رانندگان تنها زمانی ‌می‌توانند از DRS استفاده کنند که فاصله آن‌ها از خودروی جلویی در نقطه تشخیص کم تر از یک ثانیه باشد. (چراغی بر روی فرمان این موضوع را نشان ‌می‌دهد)

 

  • DRS پس از فعال سازی، به محض ترمزگیری راننده، به صورت اتوماتیک غیرفعال خواهد‌ شد. (با برگرداندن فلپِ باله عقب به موقعیت اصلی)