فرمول یک ایران : برنی اکلستون اظهار کرد که فرمت جدید تایم گیری تا گرندپری اسپانیا معرفی نخواهد شد.

در چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون FIA اعلام داشت که فرمت جدید تایم گیری در فرمول یک به اجرا خواهد در آمد که موجی از بازتاب ها را بدنبال داشته است.

اکلستون تاکید کرد که رسیدن به یک فرمت ایده آل برای تایم گیری نیاز به زمان دارد و تا گرندپری اسپانیا این فرمت اجرا نخواهد شد.

اکلستون اظهار کرد:

فکر نمیکنم در این موقعیت ما بتوانیم بهترین عملکرد را با این فرمت جدید داشته باشیم. ما با این فرمت در حال حاظر مخالف هستیم، همان طور که به FIA گفته ام.

من فکر میکنم فرمت تایم گیری که در حال حاظر وجود دارد، برای مسابقات مناسب است. در استرالیا نیز همان شیوه همیشگی تایم گیری به اجرا خواهد در آمد. مردم در حال حاظر خواستار چنین تغییراتی نیستند.