برنامه گرندپری فرمول یک فرانسه 2020تمرین 1جمعه99/04/0615:00 - 13:30
تمرین 2جمعه99/04/0619:00 - 17:30
تمرین 3شنبه99/04/0715:30 - 14:30
تعیین خطشنبه99/04/0718:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه99/04/0817:40

پیست پل ریکارد فرانسه

اولین گرندپری
1971
تعداد دورها
53
طول پیست
5.861K.M
مسافت مسابقه
309.69K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:34.225

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)