فرمول یک ایرانکوین مگنوسن راننده ی رنو به دلیل استفاده از شاسی جدید، مسابقه ی کانادا را از پیت لین آغاز خواهد کرد.