موتوراسپورت ایران – منابع آگاه اطراف دورنا تایید کردند که تریمف به عنوان تامین کننده موتور از شروع فصل ۲۰۱۹ به موتو۲ ورود پیدا خواهد کرد.