موتوراسپورت ایران – مدیر تیم دوکاتی اعلام کرد که این کمپانی یک پروژه در دسترس برای سری مسابقات موتو۳ دارد و بعد از ۲۰۱۸، هدف آن ها ورود به این مسابقات خواهد بود.