فرانتس تاست در پایان سال از مدیریت تیم فرمول یک آلفاتاوری کناره گیری و مدیر ورزشی اسکودریا فراری، لورنت مکیس جایگزین وی خواهد شد.