برنامه گرندپری فرمول یک چین 2020تمرین 1 جمعه99/01/2907:30 - 09:00

تمرین 2 جمعه99/01/2911:30 - 13:00

تمرین 3 شنبه99/01/3008:30 - 09:30

تعیین خطشنبه99/01/3011:30 - 12:30

مسابقهیک شنبه 99/01/3110:40

پیست شانگهای چین

اولین گرندپری
2004
تعداد دورها
56
طول پیست
5.451K.M
مسافت مسابقه
305.066K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:32.238

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)