برنامه گرندپری فرمولE (فرمول ای) مکزیک 2020تمرین 1شنبه 98/11/2617:15
تمرین 2شنبه 98/11/2619:45
تعیین خطشنبه 98/11/2621:30
مسابقهیکشنبه 98/11/2701:30

پیست هرموناس رودریگز مکزیک

برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:01.112

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)