نیکو روزبرگ

نیکو روزبرگ: قوانین جدید رادیو تیم مسئولیت راننده ها را در پیست افزایش میدهد

 .فرمول یک ایران : نیکو روزبرگ اذعان کرد قوانین جدید رادیو تیم مسابقه را چالشی تر کرده است و گامی مفید برای مسابقات فرمول یک است :نیکو روزبرگ معتقد ا... ادامه ...